MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en visie

Missie

Het doel van de school is de leerlingen op te voeden tot zelfstandige personen die God dienen. Met ons onderwijs als basis nemen ze later hun plaats in in de maatschappij in en gebruiken hun gaven en talenten die ze van God gekregen hebben tot Zijn eer. We leren hen alles wat ze nodig hebben met als bron Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Daarin is onze wens dat wij een leesbare brief zijn van Christus, een lichtend licht voor alle kinderharten, in de hoop en verwachting dat zij op hun manier ook een lichtend licht mogen zijn voor de mensen in hun omgeving. Wij zijn daarin afhankelijk van de zegen van de Heere God. 
Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. (Spr. 22 : 6)
Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.We willen dit concretiseren door de volgende slogan als richting voor ogen te houden:​
Onze school is een echt christelijke leergemeenschap in de gemeenschap.

Visie op leerling en leerkracht

Een leerling die aan onze zorg is toevertrouwd gaat graag naar school omdat:
-hij een leerkracht heeft die hem vanuit het diepst van zijn hart kan vertellen wie de Heere Jezus is
-hij zich veilig voelt in de klas en zich gezien en erkend voelt als schepsel van God door de leerkracht
-hij met hulp van de leerkracht zijn talenten kan ontplooien in een leerrijke omgeving, waarin aandacht is voor extra hulp en extra uitdaging
-hij begeleiding krijgt in zijn behoeften binnen de mogelijkheden en randvoorwaarden die er op onze basisschool zijn

Wat zijn onze randvoorwaarden:
-Een leerkracht ziet wíe een leerling is, niet alleen wát hij doet
-Een leerkracht gaat met respect om met de ouders en de leerlingen
-Een leerling luistert en handelt met respect naar leerkrachten en doet wat gevraagd wordt
-Een leerling houdt medeleerlingen in zijn waarde en houdt rekening met de ander, zodat we het met elkaar veilig houden op school
-Er is ondersteuning mogelijk van allerlei disciplines, zolang deze hulp invloed heeft kunnen we deze inzetten
-Wanneer geboden ondersteuning niet voldoende invloed heeft op de ontwikkeling van de leerling, zal gezocht worden naar andere mogelijkheden buiten onze school

Het unieke van iedere leerling vraagt:
-aansluiten bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de leerling
-een goede kennis van het kind, ieder kind zíen
-maatwerk in aanpak
-aansluiten bij de ontwikkeling van hoofd, hart en handen

Het gedrag van iedere leerling vraagt:
-eenheid en eenduidigheid wat betreft de regels en routines op school
-het bevorderen van een veilig schoolklimaat
-orde en rust voor een goed leer- en leefklimaat
-algemene regels maar ook maatwerk in begeleiding

De rol van de leerkracht bestaat hieruit:
-de leerlingen voorleven wie de Heere Jezus in hun leven wil zijn en een leesbare brief van Hem zijn
-gericht op een relatiegericht schoolklimaat (naar kinderen, ouders en externe relaties)
-open en transparant zijn naar kinderen, ouders en teamgenoten toe
-het aanbieden van lesstof in een gedeeltelijk leerstofjaarklassensysteem/gedeeltelijk unit/open systeem
-differentiatie en onderwijs op maat geven
-effectieve instructie geven en begeleiden in het zelfstandig werken en het samenwerken
-tegemoetkomen aan de verscheidenheid van de leerlingen
-samenwerken met collega's om elkaars talenten te benutten en elkaar te ondersteunen om tot maximale kwaliteitszorg te komen

Visie op inrichting van onderwijs:

-adaptief en strevend naar Passend Onderwijs
-Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken
-Leerkrachten werken planmatig en beredeneerd
-Belangrijk hulpmiddel daarbij is het leerlingvolgsysteem Parnassys.
-ICT wordt onderwijs-ondersteunend gebruikt
-In de groepen 5-8 worden rekenen, spelling en taal gegeven d.m.v. een instructie en daarna een verwerking op tablets via Snappet
-Leerlingen worden zoveel mogelijk geholpen op hun eigen niveau, daarnaast leren leerlingen ook van elkaar

Visie op leren

-Niet alleen de theorie overdragen, maar gericht op brede kennis en ontwikkeling
-Uitnodigende en uitdagende leersituaties met ruimte voor ontmoeting tussen leerlingen en leerkracht
-Niet het vele is goed, maar het goede is veel: geen oppervlakkig aanbod maar een diepgaand aanbod
-Leren in samenhang, de leerling weet waarom hij iets leert en wat hij eraan heeft in de praktijk
-We leren in een positief pedagogisch leer- en leefklimaat
-Samenwerkend leren met verschillende vormen van samenwerken is erg belangrijk
-Leren doen we samen: leerkracht, ouders en kind 

Visie op pedagogiek

Het omgaan met onze kinderen is een samenwerking tussen gezin, kerk en school. We begeleiden kinderen tot een zelfstandige persoon in de maatschappij die visie heeft en God dient. Sociale, emotionele en fysieke veiligheid staat bij ons voorop!

-De leerkracht leeft God voor: hij/zij is identificatiefiguur voor de kinderen
-De leerkracht is een gids: hij/zij legt leerlingen uit
-De leerkracht geeft sfeer: veilig, open, eerlijk, goede relaties, respect, rust, waardering
-De leerkracht weet: hij/zij kent de leerlingen, hun thuissituatie (oudercontact is en blijft belangrijk) en weet ook wat ze nodig hebben
-De leerkracht is er: leerlingen kunnen altijd op hem/haar terugvallen

Belonen en straffen
-We waarderen zoveel mogelijk en stimuleren daarmee positief gedrag en een positieve sfeer
-Straf wordt consequent (bij aanhoudend overtreden van regels), doeltreffend en rechtvaardig gegeven als dit echt nodig is

Observeren
-Sociaal-emotioneel wordt een leerling heel goed gevolgd (m.b.v. ZIEN en bij de kleuters 'Leerlijnen jonge kind')
-Observaties worden altijd met ouders en IB-er besproken
-Aan de hand van observaties en gesprekken wordt gekeken wat goed is voor een kind, dit wordt opgeschreven in handelingsplannen
-Indien nodig worden er externe specialisten uitgenodigd om mee te denken en te begeleiden

Visie op didactiek

-Leerlijnen en kerndoelen zijn belangrijke speerpunten om ons onderwijs op af te stemmen
-De methodes worden op de juiste wijze gebruikt, hierin komen de leerlijnen allemaal aan bod
-D.m.v. bouwstenen weten de leerkrachten wat afspraken over de methodes zijn bij verschillende vakken
-Differentiatie richten we in door verschillende groepen na elkaar instructie te geven en per vak/les goed te kijken wat een leerling nodig heeft
-D.m.v. een voortoets bij rekenen kijken we welke onderdelen leerlingen al beheersen en welke nog niet
-Met groep 7 en 8 wordt jaarlijks een gesprek gehouden met een leerling en ouders, over resultaten en verwachtingen

Methodes, onderwijsleerpakketten en workshops/thematisch werken
Groep 0 –2:
We gebruiken onderwijsleerpakketten als bronnen-en/of ideeënboeken. De doelen en observaties van “Leerlijnen Jonge Kind” zijn leidraad voor het handelen van de leerkracht. De observaties zijn mede basis voor de invulling van de thema’s die aan de orde komen. Het creëren van een (taal-)rijke leeromgeving geeft kleuters kansen tot betere ontwikkeling.
Groep 3 –8:
Methodes worden gevolgd als basis voor het onderwijs.Het is van groot belang dat de leerkracht kennis heeft van de methodes; zowel inhoudelijk als wat de didactische opvattingen betreft. Doordat we in gezamenlijkheid tot een keuze zijn gekomen, volgt de leerkracht deze opvattingen in zijn onderwijs. Bij de keuze van een nieuwe methode zijn o.a. de volgende criteria van belang:
*inhoud versus identiteit
*leerstofjaarklassensysteem versus differentiatie binnen de groep
*variatie in aanbiedings-en werkvormen
*uitbreidingsmogelijkheden voor aangepaste leerroutes
Voor de zaakvakken werken we toe naar de ‘rijke en uitdagende leeromgeving’. Integratie van de verschillende zaakvakken in thematisch onderwijs staat ons daarbij voor ogen, d.m.v. workshops of verdiepende lessen en een leeromgeving waarin verschillende vakken met elkaar in verband gebracht worden.

De instructiestijl(-en):
Model van directe of effectieve instructie (D.I.) en verlengde instructie:
1. Leerlingen die al aan het werk kunnen worden ook aan het werk gezet.
2. Een krachtige, korte instructie voor de andere leerlingen. Voor deze instructie wordt de opzet van het model ‘D.I.’ gevolgd.
3. Na een check of de meeste leerlingen aan het werk kunnen volgt het zelfstandig werken (m.b.v. een stoplicht wordt dit visueel gemaakt).
4. Verlengde instructie  voor de zorgleerlingen in de groep aan de instructietafel of een ingerichte instructiewerkplek.
5. Instructie voor plus-leerlingen. Ook dat gebeurt op die werkplek.

Het aansluiten bij de leefwereld van het kind is belangrijk omdat daardoor de betrokkenheid wordt vergroot, we werken vanuit contexten.

Visie op organisatie, team en oudercontact
-Schooladministratie-en Volgsysteem (Parnassys)
-De informatie uit dit systeem kan de leerkrachten ondersteunen bij het maken van groepsplannen, het plannen van de zorg en het extra
 lesaanbod
-Toetsresultaten geven de leerkracht inzicht om opbrengstgericht te werken.
-Voornamelijk wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Eén van de voordelen is dat er een goede relatievorming mogelijk is tussen
  leerkracht en leerling
-Daarnaast kunnen er ook momenten van groepsdoorbrekend (niveau-)onderwijs zijn om tegemoet te komen aan de ontwikkeling van het
 individuele kind. In de bovenbouw wordt dit heel regelmatig gedaan, vooral 's middags
-De ontwikkeling van de leerkracht is van essentieel belang voor de kwaliteit van het onderwijs
-Professionele ontwikkeling en de schoolontwikkeling kunnen en moeten elkaar versterken-Kwaliteitszorg staat steeds hoog in het vaandel. Zowel door interne als externe audits zullen we ons functioneren bewaken.

 

Team: 


Eén lichaam, veel leden 

Als team willen we de Heere Jezus volgen in alles wat we doen, vullen we elkaar aan met onze verschillende kwaliteiten en ondersteunen we elkaar in onze tekorten. We zijn gericht op hetzelfde doel: de leerlingen in ons onderwijs laten zien wie de Heere Jezus is. 
Concreet geven wij dit op de volgende manier vorm: 
*Op onze school werken we doelgericht samen en hebben we elkaar nodig.  
*We zijn professioneel en groeien hierin door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en talenten 
*We helpen elkaar door te bemoedigen, complimenten te geven en eerlijk te zijn over wat anders moet. 
*Er is gebrokenheid, maar we mogen samen leven uit Gods liefde. 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl