MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en visie

Missie

Onze missie is leerlingen tot leren en tot groeien te brengen in een christelijke leergemeenschap die in nauwe verbinding staat met de leefgemeenschap. Samen willen we de leerlingen vormen tot zelfstandige mensen, die God dienen, tot Zijn eer deelnemen in de samenleving en een lichtend licht zijn voor hun omgeving. We weten ons daarbij afhankelijk van de zegen van de Heere

God.
 

Identiteit

 

Onze school is een christelijke basisschool. De Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften vormen de grondslag van onze school. De identiteit van de school kan worden samengevat als: Christus in alles. Op onze school leren we uit genade als brief van Christus onze leerlingen concrete levenslessen vanuit Gods woord voor de Toekomst. Ons verlangen is dat zij de Heere Jezus mogen leren kennen en in hun leven zelf ook een leesbare brief zullen zijn, om zo tot eer van God te leven in de maatschappij. Concreet geven wij dit op de volgende manier vorm:

 • Op onze school gaat het om Christus en Zijn genade, Hij is de Bron.
 • De Bijbel is ons kompas en wijst de weg in alles en overal, in onze lessen en ook in alledaagse situaties.
 • We leren de kinderen hoe ze in het leven staan zoals de Heere Jezus dat zou willen.
 • We verwachten het van Hem en leven en geven in afhankelijkheid en verwondering. 

 

We beginnen elke morgen met een Bijbelvertelling. De kinderen leren daarnaast wekelijks een psalm of een vraag en antwoord uit de Heidelbergse Catechismus. Ook vieren we met de kinderen de christelijke feestdagen. Ons christelijke mens- en wereldbeeld is ook zichtbaar in andere vakken dan het godsdienstonderwijs.
 

Visie op pedagogiek 

Belangrijke pedagogische notities zijn op onze school:

 • De leerkracht leeft God voor: hij/zij is identificatiefiguur voor de kinderen.
 • De leerkracht is een gids: hij/zij legt leerlingen uit.
 • De leerkracht geeft sfeer: veilig, open, eerlijk, goede relaties, respect, rust, waardering.
 • De leerkracht weet: hij/zij kent de leerlingen en hun thuissituatie en weet ook wat ze nodig hebben.
 • De leerkracht is er: leerlingen kunnen altijd op hem/haar terugvallen.
 • We waarderen zo veel mogelijk en stimuleren positief gedrag en een positieve sfeer.
 • Straf wordt consequent, doeltreffend en rechtvaardig gegeven als dit echt nodig is.

Visie op didactiek 

 

Wat betreft de didactiek vinden we het volgende belangrijk:

 • Juist gebruik van methodes als basis voor het onderwijs
 • Aansluiten bij de leefwereld van kinderen; werken vanuit contexten.
 • Differentiatie aan de hand van het model directe instructie (D.I.) en verlengde instructie.
 • Gevarieerde verwerking, vanuit de visie van 'meervoudige intelligentie'.
 • Gebruik van coöperatieve werkvormen: samenwerkend leren en leren van elkaar.
 • Gebruik van ICT en audiovisuele middelen om het onderwijs krachtig te ondersteunen.
 • Gebruik van voortoetsen (bij rekenen) om te kijken wat kinderen al kunnen.

 

 

Visie op leren

Onze visie op leren kenmerkt zich door: 

 

 • Leren gaat niet alleen om theorie overdragen, maar om brede kennis en ontwikkeling.

 • Leren vindt plaats in uitnodigende en uitdagende leersituaties met ruimte

  voor ontmoeting tussen leerlingen en leerkracht. 

 • Niet het vele is goed, maar het goede is veel: geen oppervlakkig aanbod maar een diepgaand aanbod.

 • De leerling moet weten waarom hij iets leert en wat hij eraan heeft in de praktijk (leren in samenhang).

 • Leren vraagt om een positief pedagogisch leer- en leefklimaat.

 • Samenwerkend leren met verschillende vormen van samenwerken is erg belangrijk.

 • Leren doen we samen: leerkracht, ouders en kind.

 

Team 

Als team willen we de Heere Jezus volgen in alles wat we doen, vullen we elkaar aan met onze verschillende kwaliteiten en ondersteunen we elkaar in onze tekorten. We zijn gericht op hetzelfde doel: de leerlingen in ons onderwijs laten zien wie de Heere Jezus is. 

Concreet geven wij dit op de volgende manier vorm: 

 • Op onze school werken we doelgericht samen en hebben we elkaar nodig.  

 • We zijn professioneel en groeien hierin door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en talenten.

 • We helpen elkaar door te bemoedigen, complimenten te geven en eerlijk te zijn over wat anders moet. 

 • Er is gebrokenheid, maar we mogen samen leven uit Gods liefde. 

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl