MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR-taken

De MR heeft de volgende bijzondere bevoegdheden:

Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft.      
Enkele voorbeelden: vaststelling schoolplan, wijziging schoolreglement, fusie, vaststellen of wijzigen van regels op het gebied van veiligheidsbeleid.
 
Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies vraagt aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.     
Enkele voorbeelden: vakantierooster, benoemingsbeleid, vaststellen of wijzigen begroting.
 
De MR vergadert een aantal keer per jaar.
Alle benodigde informatie ( jaarplan, begroting, formatieplan, enz. ) ontvangt de MR van de schoolleiding. Over sommige onderwerpen wordt door de MR een advies uitgebracht, over andere zaken is een instemming van de MR nodig alvorens deze door de schooldirecteur/bestuur in gang kunnen worden gezet. 
Verder wil de MR zich inzetten voor het bevorderen van overleg, openheid en openbaarheid tussen de directie, de ouders en de leerkrachten. De MR vergaderingen zijn daarom ook openbaar. 
Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl