MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 7/8

Beste lezer,

Hier een schrijven over onze groep 7/8. U zult enige indruk krijgen van het reilen en zeilen in groep 7b/8.


Niveaugroepen

De leerlingen krijgen de bekende vakken die op school gangbaar zijn. Voor elk vak hebben we voor een specifieke werkwijze gekozen. Binnen de hoofdvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden) werken we met 3 á 4 niveaus. Hieronder een schema hierover:

Extra instructie

De leerling vindt de stof over het algemeen lastig en krijgt extra hulp.        

Regulier

De leerling kan de stof goed volgen, maar heeft meestal de gewone instructie nodig.

Regulier +

De leerling kan de stof heel goed aan en mag regelmatig meteen of na een korte instructie zelfstandig met de les aan de slag. Voor sommige vakken is er extra uitdaging.

Verrijking

De leerling kan de stof heel goed aan en mag vaak meteen zelfstandig met de les aan de slag. Zij krijgen extra uitdaging door middel van andere opdrachten die in de Plusgroep gegeven worden.


Alle leerlingen werken met Snappet. Binnen Snappet werken de kinderen, zodra ze de les afhebben, verder in het adaptieve gedeelte (Plusje en Werkpakket). Daar krijgen ze vragen op hun eigen niveau binnen het gestelde lesdoel. U kunt zelf ook met uw kind in Snappet meekijken en zien hoe hij/zij ervoor staat. We wisselen het werken in Snappet (digitaal) af met het werken op papier om zo de schermtijd te verdelen. 

We hebben afspraken gemaakt over de plekken waar de kinderen mogen werken. Na de instructie mogen ze aan hun eigen tafel blijven werken, maar is er ook de mogelijkheid om je in een stiltehokje terug te trekken of op een andere plek met een medeleerling samen te werken.

Meester Oscar 
Meester Oscar hoopt dit jaar de vaste onderwijsassistent bij ons in de klas te zijn. Hij zal veel met individuele leerlingen en groepjes leerlingen gaan werken. 

Algemene zaken

-        Elke maandag wordt zendingsgeld opgehaald 
-        Iedere maandag krijgt een leerling een beurt voor de ‘Bijbeltekst van de week’. Hij/zij mag zelf een Bijbeltekst uitkiezen die we die week uit ons hoofd leren. Deze wordt niet overhoord, maar na vele keren gezamenlijk opgezegd te hebben, ga ik ervan uit dat de tekst in het hoofd zit. Het is de bedoeling dat het kind kort vertelt waarom het die tekst gekozen heeft. Wellicht kunt u hem/haar daarbij helpen.
- Voor de wereldoriënterende vakken werken we met de methode Naut, Meander, Brandaan. 
- We besteden extra aandacht aan rekenen en spelling. Dit gebeurt tijdens de lessen in de ochtend, maar geregeld ook de middagen. 
- Er gebeurt nog een hele hoop meer in de klas. Hierboven dus een greep uit wat we doen.

Huiswerk
Schoolbreed hebben we afspraken gemaakt over het huiswerk. Voor de groepen 7 en 8 hebben we afgesproken dat zij ongeveer 20 minuten huiswerk per dag zullen krijgen. Nu kan dit wisselen. De ene leerling leert nu eenmaal iets langer dan de andere. De ene dag zal het iets meer huiswerk zijn, maar een andere dag dan weer niets. We zorgen ervoor dat het huiswerk hoofdzakelijk op papier zal zijn. Alleen voor Holmwoods zal er geregeld de computer gebruikt moeten worden. 
Er zijn een aantal vaste dingen aan huiswerk in groep 7b-8. Hieronder vindt u een lijst:

-          Elke maandag Catechismus
-          Toets godsdienst (bijv. Scheppingsdagen e.d.)
-          (Woord)toetsen voor Engels
-          Topografie
-          Toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 
-       Werkbladen voor rekenen, taal en spelling
-       Holmwoods maken 

Wanneer u de indruk heeft dat uw kind te lang aan zijn huiswerk bezig is en/of het levert veel stress op, dan hoor ik het graag. Samen kunnen we dan kijken wat voor uw kind het best passend is.

 

De leerlingen hebben een 'Studieplanner’ en een map van school gekregen. Het is de bedoeling dat deze elke dag mee naar school reist en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis reist. Oh ja, bij sommige kinderen blijft het soms bij reizen, uitpakken is ook belangrijk!

Over het algemeen probeer ik elke week een ‘weekmemo’ te sturen met het reilen en zeilen van de afgelopen week. Daarin schrijf ik ook altijd het huiswerk voor de komende week.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over uw kind of over de gang van zaken in de klas, schroom niet om aan de bel te trekken. 

Verder wil ik u vragen om in uw gebed aan de leerlingen en ons te denken. Zonder Zijn hulp, kracht, leiding en zegen kunnen de kinderen en wij niet. Ik hoop van ganser harte dat we allemaal dit schooljaar met de Heere zullen wandelen en ons door Hem laten leiden en dat Zijn Woord, dat we elke dag mogen zaaien, vruchten voor Hem zullen voortbrengen.


Hartelijke groeten,

meester Zuidijk

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl