MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 7/8

Beste lezer,

Hier een schrijven over onze groep 7/8. U zult enige indruk krijgen van het reilen en zeilen in groep 7/8.

Twee lokalen

Dit jaar hebben we twee leerruimtes gekregen. Het lokaal van gr. 7/8 en het oude computerlokaal. Het computerlokaal is intussen verbouwd tot gewoon lokaal.
Het lokaal van gr. 7/8 noemen we ook wel het ‘gezamenlijke lokaal’. Daar worden de vakken gegeven die voor geheel groep 7 en 8 zijn. Een stukje van het oude computerlokaal is het lokaal voor groep 8 waar zij les krijgen in de vakken die niet samen met groep 7 zijn. Dit betekent dat groep 7 dan een eigen lokaal heeft in het ‘gezamenlijke lokaal’. Verder bevinden zich in het lokaal van groep 8 ook een gezellige leeshoek, een technische hoek (Lego, Kapla, Knexx) en een grote knutseltafel. Deze ruimtes mogen gebruikt worden als kinderen klaar zijn met hun werk. Ook worden deze ruimtes ingezet om groepswerk te doen.

Op de momenten wanneer de leerkracht instructie geeft, is de onderwijsassistent in het andere lokaal aanwezig om de leerlingen te begeleiden. Zo hebben we de relatief grote groep over twee ruimtes verdeeld waar dan ook continu toezicht en begeleiding is.

Niveaugroepen

De leerlingen krijgen de bekende vakken die op school gangbaar zijn. Voor elk vak hebben we voor een specifieke werkwijze gekozen. Binnen de hoofdvakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden) werken we met 3 á 4 niveaus. Hieronder een schema hierover:

Extra instructie

De leerling vindt de stof over het algemeen lastig en krijgt extra hulp.      

Regulier

De leerling kan de stof goed volgen, maar heeft meestal de gewone instructie nodig.

Regulier +

De leerling kan de stof heel goed aan en mag regelmatig meteen of na een korte instructie zelfstandig met de les aan de slag. Voor sommige vakken is er extra uitdaging.

Verrijking

De leerling kan de stof heel goed aan en mag vaak meteen zelfstandig met de les aan de slag. Zij krijgen extra uitdaging door middel van andere opdrachten.


Alle leerlingen werken met Snappet. Binnen Snappet werken de kinderen, zodra ze de les afhebben, verder in het adaptieve gedeelte (Plusje en Werkpakket). Daar krijgen ze vragen op hun eigen niveau binnen het gestelde lesdoel. U kunt zelf ook met uw kind in Snappet meekijken en zien hoe hij/zij ervoor staat.

We hebben afspraken gemaakt over de plekken waar de kinderen mogen werken. Na de instructie mogen ze aan hun eigen tafel blijven werken, maar is er ook de mogelijkheid om je in een stiltehokje terug te trekken of op een andere plek met een medeleerling samen te werken.

Algemene zaken
-        Elke maandag zendingsgeld
-        Iedere maandag krijgt een leerling een beurt voor de ‘Bijbeltekst van de week’. Hij/zij mag zelf een Bijbeltekst uitkiezen die we die week uit ons hoofd leren. Deze wordt niet overhoord, maar na vele keren gezamenlijk opgezegd te hebben, ga ik ervan uit dat de tekst in het hoofd zit. Het is de bedoeling dat het kind kort vertelt waarom het die tekst gekozen heeft. Wellicht kunt u hem/haar daarbij helpen.
-          De kinderen hebben een Bijbeltekstenschrift. Hier werken we regelmatig in om Bijbelteksten op te schrijven die tijdens de godsdienstles aan bod zijn geweest.
-          De kinderen werken met een weektaak. Al het werk (hoofdvakken) voor de desbetreffende week staat daarop. Aan het begin van de week plannen zij al het werk. Iedere morgen, voor we aan het werk gaan, maken de leerlingen een dagtaak. Deze filteren ze uit de weektaak. Op deze manier willen we de kinderen leren plannen en de zelfstandigheid bevorderen.
-          Voor het vak spelling krijgen de kinderen een woordpakket om over te schrijven.
-          Bij de instructies maken we zoveel mogelijk gebruik van wisbordje en/of pen en papier om zo de ‘schermtijd’ te verdelen.
-          Alle leerlingen mogen een taal kiezen (geen Engels) om te leren. Dit is verplicht voor leerlingen in de Plusgroep en leerlingen in de niveaugroep Verrijking bij spelling. Voor andere leerlingen is dit facultatief, maar bieden we het wel aan.
-          Er gebeurt nog een hele hoop meer in de klas. Hierboven dus een greep uit wat we doen.

Huiswerk

Er zijn een aantal vaste dingen aan huiswerk in groep 7/8. Hieronder vindt u een lijst:

-          De dagtaak moet thuis afgemaakt worden (als deze niet op school af is). Leerlingen plannen soms ook bewust een stukje huiswerk in. De hoeveelheid werk kan meer zijn dan in een reguliere schooldag te maken valt. Dat is bewust gedaan, zodat de leerlingen thuis aan hun huiswerk werken. De leerlingen krijgen geen extra werkbladen of dergelijke mee naar huis voor de basisvakken. Dat staat allemaal op de weektaak. Uiteindelijk moet aan het einde van de week de weektaak om 11:45 klaar zijn.
-          Elke maandag Catechismus of Psalm. Tip: Laat uw kind elke dag een stukje leren en alles steeds herhalen. Dit kan kort, maar doe het regelmatig. Zondagavond nog even gauw de Catechismus leren, levert voor veel kinderen maandagmorgen stress op en de woorden blijven over het algemeen minder hangen.
-          Toets godsdienst (bijv. Scheppingsdagen e.d.)
-          (Woord)toetsen voor Engels
-          Topografie
-          Toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 

Het is niet de bedoeling dat uw kind meer dan een uur per dag aan zijn huiswerk bezig is. Als dit af en toe voorkomt is dat natuurlijk prima. Maar elke dag een uur is te veel. Voor leerlingen in groep 8 die naar het VO gaan, kan dit wel een relatief normale situatie zijn. Over het algemeen is er voor de leerling veel tijdwinst door op school hard te werken, zodat hij aan zijn weektaak thuis minder werk heeft.


Wanneer u de indruk heeft dat uw kind te lang aan zijn huiswerk bezig is en/of het levert veel stress op, dan hoor ik het graag. Samen kunnen we dan kijken wat voor uw kind het best passend is.

De leerlingen hebben een agenda van school gekregen. Het is de bedoeling dat deze elke dag mee naar school reist en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis reist. Oh ja, bij sommige kinderen blijft het soms bij reizen, uitpakken is ook belangrijk!

Over het algemeen probeer ik elke week een ‘weekmemo’ te sturen met het reilen en zeilen van de afgelopen week. Daarin schrijf ik ook altijd het huiswerk voor de komende week.

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over uw kind of over de gang van zaken in de klas, schroom niet om aan de bel te trekken. Ik hoor wel eens van ouders dat ze een beetje schromen om aan de bel te trekken (allerlei redenen), maar ik heb liever dat u twee keer te veel aan de bel trekt dan één keer te weinig.

Verder wil ik u vragen om in uw gebed aan de leerlingen en ons te denken. Zonder Zijn hulp, kracht, leiding en zegen kunnen de kinderen en wij niet. Ik hoop van ganser harte dat we allemaal dit schooljaar met de Heere zullen wandelen en ons door Hem laten leiden en dat Zijn Woord, dat we elke dag mogen zaaien, vruchten voor Hem zullen voortbrengen.

Hartelijke groeten,

meester Pieter & de juffen


Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl